Omtanke, kunskap & kreativitet

i Holmeja

Förskolans läroplan är grunden för vårt arbete


Barns språkutveckling, hälsa & rörelse och matematiska inlärning är några av hörnstenarna i vår verksamhet, samt att utveckla barns ansvarskänsla inför varandra och den miljö som vi har omkring oss. Vi är miljöcertifierade enligt "Skola för hållbar utveckling". Vi vill också uppmuntra barns naturliga nyfikenhet och deras lust att söka kunskap. Varje barn ska ges möjlighet att uttrycka sig med alla sina sinnen t. ex genom bild, musik, rörelse och drama.

Vi är en liten enhet vilket har fördelen att alla pedagoger lär känna alla barn och alla barn får möjlighet att var med samtliga barn på förskolan. Vi bryr oss om varandra och tar hand om varandra. Omsorgen om det enskilda barnet är ytterst betydelsefull och

det är viktigt för oss att du som förälder känner trygghet i att lämna ditt/ert barn i våra händer.

Vi har rutiner för säkerhet och följer även upp hur barnen fungerar socialt tillsammans med andra för att ingen ska bli utanför.

Vi arbetar oavbrutet med barnens social utveckling och tränar dem att hantera konflikter.

Barn måste få vara barn, få uppleva känslan & glädjen i att vara ute, röra sig & leka fritt


Vi har en utarbetad likabehandlingsplan som ligger till grund för vårt arbete.

Redan i tidig ålder behöver barn uppmuntras i att upptäcka rörelseglädjen för att senare i livet skapa goda förutsättningar

för en god och främjande hälsa, samt med detta ett etablerat aktivt liv.

Vi ser det som en viktig uppgift att göra medvetna val och arbeta för att befästa och utveckla barnens intresse för lek,

rörelse och fysiskt aktivitet.


I barnens lek utvecklas så otroligt mycket, de får lära sig bemöta såväl med- som motgångar, samtidigt

som det utvecklar en känsla av att förså regler och normer.

Genom leken lär sig barnen att starta ett samspel med dess omvärld, då de tidigt kommer

i kontakt med olika individer och företeelser.

Vi vill arbeta för att låta barnen behålla sin naturliga rörelseglädje och genom denna utveckla vidare sina möjligheter.

I barnens spontana lek och rörelse finns förutsättningar för detta. Dessa vill vi ta tillvara på!